top of page

PROGRAMMA 2021-2025

AUGAMvienoti%20-%20lapa%20fb_edited.png

  Topošais Ķekavas novads apvienos esošo Ķekavas un Baldones novadu teritorijas, cilvēkus, viņu vajadzības, ieceres un sapņus. Abās teritorijās ir uzsākti krietni, sabiedrībai nepieciešami projekti. Tāpēc mēs, Politisko partiju apvienības Jaunā VIENOTĪBA komanda, kurā apvienojušies domju vadītāji, deputāti un viņu domubiedri, uzskatām – tieši mēs vislabāk spēsim nodrošināt darbu un ideju pēctecību, novada pārvaldību, tradīciju saglabāšanu un jaunu, visam novadam būtisku, projektu attīstīšanu.

      Mēs zinām, kā panākt, lai ikviens būtu drošs par nākotni un varētu stabili stāvēt ar abām kājām uz zemes, īstenot savus sapņus un paļauties, ka grūtā brīdī pašvaldība nāks palīgā. Mēs zinām, kā to panākt. Un mēs gribam to panākt. Tāpēc mēs varam to panākt. Mums ikviens ir svarīgs!

liepas%20lapa_edited.png
liepas lapa.png

   

Izglītība un kultūra

Rūpēsimies par pedagogu profesionālo pilnveidi, izstrādāsim atbalsta nosacījumus jauno pedagogu piesaistei, uzlabosim pedagogu atlīdzības kārtību.

Veiksmīgi pabeigsim uzsāktos izglītības iestāžu paplašināšanas un būvniecības projektus, turpināsim Katlakalna jaunās skolas projekta attīstīšanu.

Atbalstīsim skolu digitalizāciju un tās ietvaros ik gadu visus 4.klašu skolēnus nodrošināsim ar planšetdatoriem.

Īstenosim obligātu peldētapmācības programmu visiem novada skolu 2.klašu skolēniem.

Vismaz uz pusi samazināsim rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm.

Paplašināsim interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājuma dažādību un pieejamību.

Popularizēsim novada kultūras pasākumus, veicinot to atpazīstamību valsts mērogā.

Mērķtiecīgi atbalstīsim novada amatiermākslas kolektīvus.

Turpināsim rūpēties par kultūras infrastruktūras uzlabošanu. Nodrošināsim kultūras nama atjaunošanu Baldonē.

Veselība un sports

Veicināsim veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos, ģimenes ārstu prakšu darba nepārtrauktību un medicīnas pakalpojumu klāsta paplašināšanu. Atjaunosim ģimenes ārsta praksi Daugmales pagastā.

Nodrošināsim ārstniecības telpu paplašināšanu un to atbilstību vides pieejamības prasībām.

Turpināsim darbu pie esošās sporta infrastruktūras pilnveides, jaunu sporta un aktīvās atpūtas objektu izveidošanu.

Pilnveidosim un popularizēsim lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas – izbūvēsim bērnu spēļu laukumiņus, āra trenažierus, labiekārtosim pārgājienu takas.

Mērķtiecīgi palielināsim finansējumu sporta klubiem un biedrībām, rosināsim iedzīvotājus vienoties par prioritāri attīstāmajiem sporta veidiem novadā.

 

Infrastruktūra un labiekārtošana

Izstrādāsim un īstenosim vienotu ceļu uzturēšanas, remontdarbu un asfaltēšanas programmu, nodrošināsim stabilu finansējumu ielu apgaismojuma modernizācijai un izbūvei.

Aktualizēsim teritorijas labiekārtošanas plānu, nodrošināsim tā pakāpenisku īstenošanu. Paplašināsim, labiekārtosim parkus un atpūtas vietas novada apkaimēs, īpašu uzmanību pievērsīsim Daugavas krasta teritorijām.

Īstenosim gājēju un velo celiņu Ķekava - Rīga un turpināsim tā attīstību Baldones un Daugmales virzienos.

Paplašināsim video novērošanas tīklu visās novada apkaimēs.

Turpināsim drošu gājēju pāreju ierīkošanu ceļu bīstamajās vietās.

Organizēsim centralizētu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi apdzīvotās vietās, kur vēl nav nodrošināta ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība.

Turpināsim atbalstīt daudzdzīvokļu māju renovācijas, kapitālo remontu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu.

 

Uzņēmējdarbība

Atbalstīsim novada ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, popularizējot novadu kā labu investīciju vietu un tūrisma galamērķi.

Pilnveidosim un turpināsim attīstīt vienas pieturas aģentūras principu uzņēmumiem jautājumos, kas ir pašvaldības kompetencē, nodrošināsim dokumentu pilnīgu elektronisko apriti.

Piedalīsimies biznesa inkubatora un koprades telpas izveidē, lai veicinātu jaunu uzņēmumu attīstību un investīciju piesaisti.

 

Sociālā drošība

Rūpēsimies par ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām un daudzbērnu ģimenēm.

Jautājumos, kas skar bērnu tiesības, rīkosimies tā, lai ikviens bērns varētu augt drošā un attīstībai labvēlīgā vidē.

Nodrošināsim atbalstu senioru mūžizglītības pasākumiem, īpaši datorprasmju apguvei un veselības sporta aktivitātēm.

Nodrošināsim ikgadēju atbalstu zāļu iegādei 50 euro apmērā visiem senioriem vecumā no 70 gadiem.

Meklēsim risinājumus, lai:

+ attīstītu sociālā atbalsta un pakalpojumu programmas -  īpaši sociāli mazaizsargātām ģimenēm, mazinātu bērnu nonākšanu ārpusģimenes aprūpē, piesaistot vairāk ģimenes asistentus un dažādu speciālistu un nodrošinātu rehabilitāciju pieejamību;

+ izveidotu jaunu ģimenes asistenta sociālo pakalpojumu Ķekavas novadā, personām ar garīga rakstura traucējumiem;

+ veicinātu audžuģimeņu veidošanos;

+ senioriem un personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tajā skaitā izveidotu demences nodaļu, atbilstošu mūsdienu prasībām. Nodrošinātu, lai novadā esošie pakalpojumi būtu līdzvērtīgi pieejami visā novada teritorijā;

+ pilnveidotu un paplašinātu pakalpojumu  “aprūpe mājās” pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;

+ aizsargātu novada cilvēkus un nodrošinātu viņiem atbalstu sociāla riska gadījumā un sniegtu atbalstu individuālo sociālo problēmu risināšanā;

+ nodrošinātu novada iedzīvotājiem iespēju saņemt speciālistu konsultācijas (psihologs, fizioterapeits, ergoterapeits) kā arī nodrošinātu ar tehniskiem palīglīdzekļiem tos iedzīvotājus, kam tas nepieciešams;

+ palīdzētu ar apkārtējās vides un palīgierīču pielāgošanu konkrētam cilvēkam

Iedzīvotāju līdzdalība

Atbalstīsim vietējo kopienu pašpārvalžu izveidi.

Palielināsim finansiālo atbalstu iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju projektiem, kas risina iedzīvotājiem aktuālas problēmas un sekmē dzīves vides kvalitātes uzlabošanu.

bottom of page