top of page

Dzimšanas gads: 1981

Izglītība: Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola, profesionālo bakalaura grāds sociālajā darbā.

Darba vieta: Baldones novada Sociālais dienests,  sociālais darbinieks pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ineta_edited.png
AUGAMvienoti - lapa fb.png

Cik sen esat saistīts ar Ķekavas novadu un kā tas sākās?

Esmu ķekaviete vairākās paaudzēs.

 

Kuras vietas, Jums Ķekavas novadā ir kā iedvesmas avots?

Dzīvojot Ķekavas novadā mani iedvesmas avoti ir  Daugava, zaļie meži un skaistā Depkina muiža, kā arī Ķekavas modernais Jaunu ideju centrs.

 

Kā redzat Ķekavas izaugsmi pēdējos 4 gados?

Ķekavas novads aug un  attīstās par konkurētspējīgu novadu. Es to saskatu kā uz izaugsmi, uzņēmējdarbību un vidi vērstu novadu. Pēdējo gadu laikā tiek īpaši domāts par Ķekavas novada izglītības infrastruktūru kā, piemēram, Ķekavas vidusskolas jaunā korpusa un sporta kompleksa, Ķekavas sākumskolas un Jaunatnes iniciatīvu centra izveidē.

 

Kas būtu vēl darāmie darbi, kuri iedzīvotājiem, jūsuprāt, būtu vajadzīgi?

Ķekavas novadam jāturpina attīstīt infrastruktūru, nepieciešams sakārtot daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus, pēc iespējas paplašināt esošās un izveidot jaunas autostāvvietas. Uzlabot ceļu un ietvju segumus, kā arī uzstādīt to apgaismojumu. Pilnveidot bērnu rotaļu laukumus, padarot tos drošākus un  interesantākus dažādām vecuma grupām.   

Nepieciešams attīstīt jaunu daudzdzīvokļu namu būvniecību, tādējādi veicinot jaunu dzīvesvietu rašanos un nodrošinot iedzīvotājiem iespēju iegūt savā īpašumā vai lietojumā  labiekārtotu mājokli, kas atbilstu iedzīvotāju maksātspējai.

Turpināt veidot drošības tīklus, kas aizsargātu maznodrošinātus un trūcīgus iedzīvotājus, kā arī ģimenes ar bērniem un cilvēkus ar invaliditāti. Attīstīt sociālā atbalsta un pakalpojumu programmas -  īpaši sociāli mazaizsargātām ģimenēm, lai mazinātu bērnu nonākšanu ārpusģimenes aprūpē, piesaistot vairāk ģimenes asistentus un dažādu speciālistu un rehabilitāciju pieejamību. Veicināt audžuģimeņu veidošanos un motivēt cilvēkus kļūt par aizgādņiem, kā arī sniegt atbalstu audžuģimenēm un aizgādņiem.

Senioriem un personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstīt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tajā skaitā izveidot demences nodaļu atbilstoši mūsdienu prasībām. Jāpievērš uzmanība, lai novadā esošie pakalpojumi būtu vienmērīgi pieejami visā novada teritorijā.

Pašvaldības apmaksātām pusdienām būtu jābūt pieejamām visās novada skolās visu klašu audzēkņiem, lai ikviens skolēns skolā varētu vismaz reizi dienā paēst siltas un sabalansētas pusdienas. Ieviest pašvaldības apmaksātas pusdienas bērnudārzos. 

 

Mans novēlējums.

Nebaidīties no pārmaiņām, bet saskatīt tajās ieguvumus. Tikai kopā iesaistoties Ķekavas novada attīstībā un kļūstot saliedētākiem, kā arī sociāli un fiziski aktīvākiem, mēs spēsim uzlabot savu un līdzcilvēku ikdienu!

bottom of page